Pentru ce ne tatuăm și încotro merg fondurile din 2018 RO/ENG

[RO]

Fondurile adunate în cadrul evenimentului Timișoara Tattoo Circus din anul acesta se vor îndrepta spre grupul informal Robin Hoodie cu intenția de a achita amenzile acumulate în urma diferitelor acțiuni directe din perioada anilor 2012-2017. Mai jos sunt toate detaliile privind grupul din Cluj, cât și acțiunile pentru care diferiți activiști s-au ales cu amenzi. Fiind un eveniment de solidarizare, bazat pe principii non-competitive, non-comerciale și non-ierarhice, nimeni din cei care participă (organizatori, artiști, trupe, perfomeri etc.) nu vor avea de câștigat bani de pe urma evenimentului. Astfel, în funcție de mărimea fondurilor, sprijinul nostru se poate îndrepta spre orice grup activ care luptă împotriva sistemului concentrațional sau împotriva represiunii.

[ENG]

The funds gathered this year at Timișoara Tattoo Circus will be given for the support of the informal group Robin Hoodie, with the aim to pay all the fines that have been accumulated after different direct actions from the period between the years 2012-2017. Below you can find all the details of the group from Cluj, and also the main actions for which different activists were fined for their political stance. As the event is based on solidarity, its main principles are non-competitive, non-commercial and non-hierarchical, therefore nobody (neither the organizers, artists, bands, nor performers etc.) participating in the event gets paid. Depending on the funds, our support will go to any group that is active in the struggle against prisons and repression.

Robin Hoodie

Cine suntem

Robin Hoodie este un grup informal din Cluj care are ca scop formarea unei echipe legale pentru susținerea grupurilor și indivizilor ce luptă pentru justiție socială și de mediu în România. Activiști, juriști și avocați lucrează împreună pentru a rezolva colectiv problema amenzilor primite în urma diferitelor proteste și acțiuni directe, prin susținerea celor amendați în instanță, dar și financiar prin plata costurilor de judecată sau a amenzilor atunci când este cazul.

Cum a luat naștere inițiativa

Începând cu iarna anului 2012, dar mai ales în toamna anului 2013 odată cu protestele menite să susțină cauza salvării Roșiei Montane, un număr din ce în ce mai mare de oameni au protestat în stradă și au recurs la diferite forme de nesupunere civică pentru a-și face auzite nemulțumirile. Acest nou val de activism a fost întâmpinat de către forțele de ordine ale statului cu metode clasice de intimidare.

Abuzurile jandarmeriei și ale poliției (principalele forțe de represiune) au variat de la amenzi date în mod gratuit împotriva unor manifestări total legitime în spațiul public, până la acte de intimidare și abuz fizic împotriva protestatarilor. Deși ceea ce este legal nu coincide cu ceea ce este just – sistemul legal servind tot mai mult clasei conducătoare și marionetelor ei politice – merită observat faptul că instituțiile statului nu au avut nicio rezervă să încalce în mod repetat propriile legi. Cu alte cuvinte, represiunea nu este îndreptată doar împotriva celor ce comit fapte juste dar ilegale, ci și împotriva celor care nu comit nicio faptă ilegală, ci doar își fac auzite nemulțumirile și revendicările.

Numeroase amenzi au fost primite pentru participarea la/sau organizarea de proteste “neautorizate”, deși termenul nu există ca atare în legislație, pentru blocarea căilor de acces ori ocuparea unor imobile publice sau participarea pentru „deranjarea” unor manifestații neofasciste. Multe dintre aceste amenzi au fost contestate în instanță și anulate, dar au fost și cazuri în care judecătorii au decis că amenzile trebuie plătite. Astfel, s-a ajuns în situația ca numeroși activiști să aibă conturile bancare blocate sau familiile lor să primească amenințări de la cei ce pun în aplicare executarea silită.

Aceste tactici au un efect extrem de negativ asupra vieții activiștilor și a mișcării în general. Din cauză că nu există o structură care să ofere suport legal în lupta cu sistemul juridic, s-a ajuns la o reală inhibare a actelor de nesupunere civică sau de protest. Atâta vreme cât posibilitatea de a protesta și de a ne opune nedreptăților sistemului economic și social în care trăim sunt limitate de cât de mare este bugetul cuiva pentru a plăti amenzi, nu se va putea dezvolta cu adevărat o mișcare durabilă de contestare prin acțiune directă a clasei politice și a corporațiilor.

Robin Hoodie a luat naștere cu scopul de a rezolva colectiv și solidar problemele celor care au în continuare amenzi pentru acțiuni politice și pentru a preveni activ astfel de situații în viitor.

Ce facem

– oferim sfaturi legale înainte și după acțiuni politice directe legitime care se opun ideilor capitaliste, clasei politice, exploatării mediului și a animalelor, mișcărilor de dreapta, homofobe, sexiste și discriminatoare.
– ajutăm activiști să se reprezinte singuri în instanță în procesele de contestare a amenzilor – împreună cu organizația ACTEDO am lansat ghidul ”Ce faci dacă primești amendă la o manifestație publică? Contestarea proceselor-verbale de contravenție” – http://actedo.org/wp-content/uploads/2016/12/Ghid-Amenda-Manifestatii-Publice.pdf
– căutăm sprijin juridic profesional atunci când situația o cere
– colectăm fonduri pentru plata acțiunilor în instanță și a amenzilor contravenționale ce nu au putut fi contestate
– organizăm evenimente în care discutăm critic modificările aduse legislației ce influențează acțiunea politică prin tot mai multă represiune și supraveghere din partea instituțiilor statului

Cum te poți implica

Donează sau ajută cu strângerea de fonduri.
Dacă ești jurist sau avocat exprimă-ți disponibilitatea de a oferi sprijinul juridic, consultanță sau reprezentare în instanță.
Implică-te în organizarea de evenimente sau scrierea de texte/broșuri anti-represiune.

Contact

robinhoodie @riseup.net

Exemple de acțiuni directe care au în continuare nevoie de sprijin financiar

Certej fără cianură! – 3.10.2012
– zece activiști de mediu s-au legat de poarta Palatului Victoria solicitând acțiuni imediate din partea membrilor guvernului pentru stoparea proiectelor miniere pe bază de cianuri
– fiecare persoană a fost amendată cu 500 ron pentru participarea la o adunare publică neautorizată
– o singură amendă de 500 ron mai trebuie achitată

Protestele împotriva legii speciale Roșia Montană – septembrie 2013 – Cluj
– în toamna anului 2013, societatea civilă din România a ocupat străzile marilor orașe pentru a protesta împotriva legii speciale Roșia Montană, lege ce ar fi rezolvat toate problemele și blocajele pe care compania le avea la momentul respectiv
– la două dintre protestele săptămânale din luna septembrie, 13 persoane din Cluj au fost sancționate cu 14 amenzi de 1000 și 2000 lei pentru organizarea protestelor.
– în prezent mai trebuie plătite 4 amenzi în valoare totală de 6000 ron

Ocuparea sediului partidelor politice – 10.12.2013 – Cluj
– 9 activiști au ocupat sediul partidelor politice din Cluj pentru a opri votarea modificării Legii Minelor ce ar fi permis începerea proiectelor propuse la Roșia Montană, Certej, Rovina și în alte zone din munții Apuseni
– 7 dintre activiști au primit o amendă de câte 500 RON pentru accesul abuziv în clădire
– toate amenzile au fost contestate si pierdute in instanta, una dintre ele mai trebuie achitată în prezent

Ocuparea sediului Minvest Deva – 03.02.2014 – Deva
– 9 activiști au urcat pe acoperișul sediului Minvest Deva și au desfășurat două bannere pe fațada clădirii pentru a atrage atenția asupra pericolului proiectelor miniere pe bază de cianuri din România
– 8 dintre aceștia au fost amendați cu câte două amenzi, una de 500 lei pentru acces abuziv pe clădire și una de 1000 lei pentru afișaj publicitar ilegal
– în prezent mai trebuie plătite 4 amenzi în valoare totală de 3000 ron

Protest la o conferință anti-avort – 18.03.2015 – Cluj
– un grup de 10 persoane a participat la conferința ”Avortul: Ce ne spune Biblia” în Casa de Cultură a Studenților din Cluj, scandând slogane pentru dreptul femeilor de a alege dacă să facă sau nu avort.
– întregul grup a fost tratat cu violență de organizatori și jandarmi și s-au aplicat amenzi de 500 ron / persoană pentru deranjarea ordinii publice
– în prezent există cel puțin o amendă care mai trebuie achitată

Protest Ministerul Muncii – 3.11.2017 – București
– 2 persoane au protestat în fața Ministerului Muncii împotriva mutării contribuțiilor de la angajat la angajator
– fiecare persoană a primit o amendă de 200 ron
– ambele amenzi au fost contestate, dar unul dintre cazuri a fost pierdut din cauze procedurale

EN

Who are we

Robin Hoodie is an informal group from Cluj that aims at establishing a legal team in support for groups and individuals that fight for social and ecological justice in Romania. Activists, legal advisers and attorneys work together to solve collectively the issue of fines received as result of various protests and direct actions, by supporting those fined in court, and also financially by paying court costs or fines, when needed.

How our initiative started

In the protests of winter 2012 and especially autumn 2013, supporting the cause for Roșia Montană, a growing number of people protested in the street and resorted to various forms of civil disobedience to make their grievances heard. This new wave of activism has been met by the state’s police forces with classical methods of intimidation.

The abuses of gendarmerie and police (the main forces of repression) ranged from gratuitous fines given for totally legitimate manifestations in public spaces, to acts of intimidation and physical abuse against protesters. Although what is legal does not always coincide with what is just – the legal system increasingly serving the ruling class and political marionettes – it is worth noting that the state institutions were happy to repeatedly break their own laws. In other words, repression is not only directed against those who commit just but illegal deeds, but also against those who do not commit any illegal act, just try to make their discontents and claims heard.

Numerous fines were given for participating and/or organizing “unauthorized” protests (although this term does not actually exist in law), for blocking access ways, for occupying public buildings, or “disturbing” some neo-fascist manifestations. Many of these fines have been challenged in court and annulled, but there have been cases where judges decided that fines must be paid. Thus, many activists have blocked bank accounts or their families received threats from those who carry out forced executions.

These tactics have a very negative effect on the lives of activists and for the movement in general. Because there is no structure to provide legal support in the struggle with the legal system, we are witnessing a real inhibition of civil disobedience acts or protests.
As long as the possibility of protesting and opposing the injustices of the economic and social system in which we live is limited by how big a person’s budget is to pay fines, a sustainable movement of contesting the political class and corporations by means of direct action, cannot really be developed.

Robin Hoodie was born with the intent to solve collectively, in solidarity, the problems of those who still have fines for political actions and to actively prevent such situations in the future.

What are we doing

– give legal advice before and after political direct actions that oppose capitalism, political class, environment and animal exploitation, right-wing, homophobic, sexist, discriminatory organizations.
– help activists defend themselves in court cases relating to disputing a fine – together with ACTEDO, we released the handbook ˝What to do if you get a fine at a public demonstration. Disputing a contravention report˝ – – http://actedo.org/wp-content/uploads/2016/12/Ghid-Amenda-Manifestatii-Publice.pdf
– search for professional legal help when needed
– collect funds for paying court actions and fines that could not be appealed
– organize events and critical discussions about changes in law that influence political action through increasing repression and surveillance by the state institutions.

How to get involved

Donate or help with collecting funds.
If you are a legal counsellor or an attorney express your willingness to offer legal support, consultancy or representation in court proceedings.
Get involved in organizing events or writing anti-repression texts/brochures.

Contact

robinhoodie@riseup.net

Examples of direct actions that still need financial support

No cyanide in Certej! – 3.10.2012 – Bucharest
-ten climate activists tied themselves to the gate of Victoria Palace requesting immediate action from members of the government in stopping cyanide-based mining projects
-each person got a 500 ron fine for participating in an unauthorized public gathering
-only one 500 ron fine still needs to be paid.

Protests against the special law for Roșia Montană – September 2013 – Cluj
-in the autumn of 2013, civil society in Romania occupied the streets of big cities in protest against the special law for Roșia Montană, a law that would have fixed all the problems and obstructions faced by the mining company at that time
-at two of the weekly protests happening in September, 13 persons in Cluj were sanctioned with 14 fines of 1000 and 2000 ron for organizing the protests
-in the present, 4 fines with a total cost of 6000 ron still need to be paid.

Occupation of the political parties headquarters – 10.12.2013 – Cluj
– 9 activists occupied the headquarters of the main political parties in Cluj to stop the voting for changing the Mining Law which would allow the starting of mining projects proposed in Rosia Montana, Certej, Rovina and other areas in Apuseni mountains
– 7 activists were charged with 500 RON each for abusive access in the building
– one fine still needs to be paid, after the court decided that all the fines were correctly given

Occupation of Minvest Deva office – 03.02.2014 – Deva
-9 activists climbed on the roof of Minvest Deva office and rolled out two banners on the frontage to draw attention to the dangers of cyanide-based mining projects in Romania
-8 persons were sanctioned, each with two fines, one 500 ron fine for abusive access on the building and one 1000 ron fine for illegal advertisement display
-in the present, 4 fines with the total cost of 3000 ron still need to be paid

Protest in an anti-abortion conference – 18.03.2015 – Cluj
-a group of 10 persons participated in the conference ˝Abortion: what the Bible says˝ held in Students’ House of Culture in Cluj, shouting slogans for the right of women to choose abortion
-the whole group was met with violence by the organizers and gendarmes, and they were fined with 500 ron each for disturbing the public order
-in the present, there is at least one fine that needs to be paid

Protest at the Ministry of Work – 3.11.2017 – Bucharest
– 2 persons protested in front of the Ministry of Work against moving some of the taxes from the employer to the employee.
– each person got a fine of 200 ron
– both fines were brought in court to be canceled, but one of the cases was lost because of procedural issues

Article written by